ใบสมัครออนไลน์

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร


ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่ม  ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2  จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัคร
                - ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข  จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
                - ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว  ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 3  หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครแล้ว  จะปรากฏ ดังนี้
               1.  ข้อความตอบรับว่า ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว
               2.  ใบสมัคร ซึ่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้  และแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้อง
                    - เก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ  โดยกดปุ่ม  พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ ผู้สมัครต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน  กดปุ่ม  บันทึก
                    - นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่  18 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2553 ในเวลาทำการ

  

               ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรก  จะสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้อีก โดยคลิกที่ปุ่ม  "ค้นหาใบสมัคร" จากนั้นกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา  จะปรากฏเลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร  ให้คลิกที่เลขประจำตัวสอบ แล้วจึง  พิมพ์  หรือ  บันทึก
              ให้ผู้สมัครเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่ถูกต้องได้ในวันที่  15 พฤศจิกายน 2553  
                               
ข้อควรระวัง
       1.  ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 
       2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
       3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร  จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก  หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล  จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
       4. ชื่อ  นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
       5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง  เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ

ผู้สมัครสอบโปรดทราบ ท่านสามารถสมัครสอบได้เพียง 1  ครั้งเท่านั้น